Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden websites De Deeluitgeverij.

Gebruikersvoorwaarden

– De Deeluitgeverij biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan ieder gebruiker (verder: ‘de gebruiker’) aan onder de navolgende voorwaarden.


– De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling en de privacyregeling, als ook de gebruikersvoorwaarden en de Cookie Policy.

– De gebruiker mag door het gebruik van de website geen schade toebrengen aan De Deeluitgeverij, aan haar gelieerde ondernemingen, haar klanten, andere gebruikers van deze website en aan derden;

– De gebruiker onthoudt zich van het verzenden van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan e-mailadressen die via deze website zijn verkregen.

– De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden;

– Het is de gebruiker verboden om virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten, via deze website te verspreiden.

– Indien een gebruiker materiaal (bijv. artikelen, mededelingen, meningen) aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, wordt deze informatie geacht niet vertrouwelijk te zijn en garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is daarover te beschikken. De gebruiker verleent De Deeluitgeverij BV. onherroepelijk het onbeperkte en eeuwigdurende recht om dat materiaal te openbaren, te verveelvoudigen, te exploiteren, te vervreemden of anderszins te gebruiken op deze of andere websites en/of in haar publicaties.

– De Deeluitgeverij houdt zich het recht voor om materiaal dat de gebruiker aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, te wijzigen, in te korten of aan te passen, dan wel te verwijderen van deze website, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat.

– Indien er een vermoeden van een strafbaar feit, begaan door een gebruiker, bestaat, zal De Deeluitgeverij hiervan aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. De Deeluitgeverij zal, indien een overheidsinstantie met een beroep op een wettelijke bepaling vordert gegevens over een gebruiker te verstrekken of anderszins medewerking te verlenen, zonder verdere mededeling aan de gebruiker hiertoe overgaan.

––––––

Disclaimer

De Deeluitgeverij besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan De Deeluitgeverij niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel, waarvoor u de informatie raadpleegt.

Beweringen en meningen, geuit op deze webste in artikelen of op forums, en andere mededelingen op deze website, zijn van de persoon die aan het woord is (bijv. geïnterviewde, forumlid, auteur) en behoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van De Deeluitgeverij BV.

De Deeluitgeverij sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is De Deeluitgeverij aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.

De website wordt dagelijks voorzien van nieuwe informatie. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De Deeluitgeverij acht het raadzaam dat de gebruiker onafhankelijk andere bronnen raadpleegt en onderzoekt alvorens voor gebruik van via de website van De Deeluitgeverij verkregen informatie.

–––––

Intellectuele eigendomsrechten

Bij De Deeluitgeverij rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten, voorzover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met De Deeluitgeverij hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van De Deeluitgeverij en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.

De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Deeluitgeverij is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij De Deeluitgeverij tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van De Deeluitgeverij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.